Regulamin płatności

Regulamin dokonywania płatności

I. Definicje terminów użytych w Regulaminie:Klient – dłużnik będący zobowiązany do zapłaty na rzecz Statima S.A. należności wynikających z opłat dodatkowych za jazdę bez biletu środkami komunikacji miejskiej,

Sprzedawca – Statima S.A. z siedzibą w Katowicach.

Strona – strona internetowa www.statima.pl

W związku ze zobowiązaniem Klienta wobec Sprzedawcy wynikającego z nałożonej opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego środkami komunikacji miejskiej lub kolejowej, Sprzedawca wysyła do Klienta wezwanie do dobrowolnej zapłaty kwoty określonej w wezwaniu.

II. Płatności za pomocą QRCODE.

1. Na wezwaniu, o którym mowa w pkt. 1 Sprzedawca umieszcza unikatowy, indywidualny QRCODE, za pomocą którego Klient może dokonać spłaty zadłużenia, uzyskując dzięki temu specjalną, dedykowaną dla niego ulgę w wysokości kwoty do zapłaty.

2. Klient za pomocą smartfona skanuje QRCODE i zostaje skierowany do serwisu płatności Przelewy24 (dalej Serwis), który jest własnością firmy DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.

3. Klient po skierowaniu go do Serwisu winien uzupełnić w swoich danych jedynie adres poczty elektronicznej, który niezbędny jest w przypadku wdrożenia ewentualnej procedury reklamacyjnej. Wszystkie pozostałe dane Klienta oraz kwota, tytuł zapłaty oraz dane Sprzedawcy uzupełniane są automatycznie i są zgodne z treścią przesłanego do Klienta wezwania do zapłaty.

4. W celu dokonania zapłaty Klient zobowiązany jest do zaakceptowania regulaminu Serwisu oraz do dokonania wyboru banku, z którego chce dokonać przelewu.

5. Po zakończeniu transakcji Klient na wskazany adres poczty elektronicznej otrzymuje potwierdzenie jej dokonania.

III. Dokonywanie płatności za pośrednictwem Strony.

1. Po otrzymaniu wezwania do zapłaty, Klient ma możliwość dokonania zapłaty za pośrednictwem Strony.

2. Aby dokonać zapłaty Klient wybiera zakładkę „Szybka Płatność”.

3. Klient następnie wypełnia formularz wpisując podstawowe dane tj.: sygnatura sprawy, kwota do zapłaty i numer telefonu w celu identyfikacji Klienta.

4. Po wypełnieniu danych, o których mowa w pkt. 3 Klient zostaje skierowany do Serwisu gdzie uzupełnia resztę danych wymaganych przez Serwis.

5. W celu dokonania zapłaty Klient zobowiązany jest do zaakceptowania regulaminu Serwisu oraz do dokonania wyboru banku, z którego chce dokonać przelewu.

6. Po zakończeniu transakcji Klient na wskazany adres poczty elektronicznej otrzymuje potwierdzenie jej dokonania.

IV. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące dokonywanych płatności Klient winien kierować za pomocą poczty elektronicznej na adres kancelaria@statima.pl .

2. Reklamacje, o których mowa w pkt. 1 należy składać w terminie 7 dni od dnia dokonania przez Klienta płatności. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Po otrzymaniu reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się do ich rozpatrzenia w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, a o sposobie jej rozpatrzenia poinformuje Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

Regulamin Przelewy24

1. Definicje terminów użytych w Regulaminie:Klient – dłużnik będący zobowiązany do zapłaty na rzecz Kancelarii Statima S.A. należności wynikających z opłat dodatkowych za jazdę bez biletu środkami komunikacji miejskiej,

Sprzedawca – Statima S.A. z siedzibą w Katowicach.

1. Serwis Przelewy24 jest własnością firmy DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail:serwis@przelewy24.pl. Wszystkie konta bankowe serwisu Przelewy24 są kontami tej spółki. Wszelkie uwagi i reklamacje prosimy kierować pod wymienione telefony i adresy.

2. Serwis Przelewy24 („serwis”) jest internetowym serwisem usługowym, pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy Klientem i Sprzedawcą. Serwis udostępnia Klientom różnorodne metody wykonywania płatności, przyjmuje płatności Klientów na swoje konta, potwierdza Sprzedawcy zrealizowanie płatności i przekazuje te płatności na konto Sprzedawcy.

3. Każda płatność inicjowana w serwisie Przelewy24 otrzymuje niepowtarzalny numer transakcji oraz hasło nadawane przez serwis. Klient winien zachować ten numer i hasło dla celów kontroli stanu tej płatności oraz reklamacji płatności.

4. Każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych spółki DialCom24 jest dedykowana na realizację wyłącznie tej transakcji, której numer został wprowadzony jako tytuł wpłaty. W przypadku podania w tytule przelewu błędnego numeru transakcji spółka DialCom24 nie ponosi odpowiedzialności za cel na jaki przeznaczone zostaną wpłacone środki.

5. Na wykonanie płatności w serwisie Klient otrzymuje 15 minut czasu. W tym okresie serwis oczekuje na potwierdzenie wykonania płatności. Po otrzymaniu potwierdzenia serwis informuje Klienta i Sprzedawcę o poprawnym wykonaniu płatności.

6. Jeśli serwis Przelewy24 przez 15 minut nie otrzyma potwierdzenia wykonania płatności, informuje Klienta o przekroczonym okresie oczekiwania na potwierdzenie, a do Sprzedawcy zostanie przekazana informacja o błędnej płatności.

7. Potwierdzenie płatności w serwisie Przelewy24 zapewniają:

a) dla płatności przy pomocy kart płatniczych lub portfela elektronicznego – serwery operatorów tych płatności, współpracujących z serwisem Przelewy24

b) dla płatności przelewem – bankowe programy automatyzacji przelewów lub własne programy kontroli historii kont bankowych serwisu.

8. Wykonując płatność przelewem bankowym z wykorzystaniem aplikacji BankBrowser, Klient uruchamia w trybie natychmiastowym realizację swojego zlecenia. Dlatego Klient akceptuje i oświadcza, że dokonany przelew jest ostateczny i wiążący.

9. Serwis Przelewy24 nie udostępnia danych identyfikacyjnych (osobowych, adresowych, firmowych) Klientów, zgromadzonych w serwisie. Dane te są wykorzystywane tylko w przypadku zwrotu należności lub reklamacji i tylko do realizacji tych operacji.

10. Pośrednictwo serwisu Przelewy24 w przekazywaniu płatności Klientów poprzez konta serwisu nie upoważnia Klientów do dochodzenia odsetek od wpłat umieszczonych tymczasowo na kontach serwisu.

11. Reklamacje transakcji przyjmowane są w formie pisemnej na e-mail na adres: serwis@przelewy24.pl i winny zawierać: adres e-mail KLIENTA, numer Transakcji, kwotę Transakcji, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę Transakcji oraz nazwę banku, na konto którego skierowana została płatność KLIENTA (w przypadku płatności kartą płatniczą – nazwa karty).Po 90 dniach od daty powstania transakcji (przedpłaty) personel serwisu Przelewy24 ma prawo odmówić rozpatrywania reklamacji do tej transakcji.

12. Klientem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności cywilno-prawnych, lub podmiot gospodarczy lub firma posiadająca osobowość prawną.

13. Osoby wykonujące płatności poprzez serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez DialCom24 sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań w celach związanych wyłącznie z działalnością serwisu. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) jest DialCom24. Osoby wykonujące płatności przez serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na otrzymanie potwierdzenia transakcji w formie maila, o którego treści i zawartości decyduje wyłączenie serwis Przelewy24.